Đăng nhập

Đăng nhập thành viên

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Thông tin

Đăng ký tài khoản

Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc.
Họ và Tên *
Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Xác nhận mật khẩu *
Email *
Xác nhận email *
Mã bảo vệ *
Tạo mã mới

Hỗ trợ trực tuyến

(0296) 3953018
nhan.dtnd13@gmail.com

Thống kê truy cập

517580
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Tổng
32
137
921
5162
6850
517580

Giới thiệu

Giới thiệu công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa số 13

 1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA SỐ 13

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

INLAND WATERWAYS MANAGEMENT MAINTENANCE JOINT STOCK COMPANY NO 13

Tên viết tắt: WAMICO NO.13

Mã số doanh nghiệp: 1601968090

 1. Địa chỉ trụ sở chính:

Số 01B Ngô quyền, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 852 040               Fax: 02963 854 237

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Lịch sử hình thành và phát triển:
 • Ngày 03 tháng 06 năm 1977 Phân cục Đường sông thuộc Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 121/QĐ/TC về việc thành lập Đoạn Quản lý đường sông số 5.
 • Ngày 06 tháng 07 năm 1992 Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện ban hành Quyết định số 1279/QĐ/TCCB-LĐ về việc đổi tên Đoạn Quản lý đường sông số 5 thành Đoạn Quản lý đường sông số 13.
 • Ngày 23 tháng 12 năm 2008 Cục Đường sông Việt Nam ( nay là Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam) ban hành Quyết định số 1224/QĐ-CĐS về việc đổi tên Đoạn Quản lý đường sông số 13 thành Đoạn Quản lý Đường thuỷ nội địa số 13.
 • Ngày 03 tháng 12 năm 2014 Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 4574/QĐ-BGTVT về việc duyệt phương án và chuyển Đoạn Quản lý Đường thuỷ nội địa số 13 thành công ty cổ phần.
 • Ngày 27 tháng 3 năm 2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang chính thức cấp Giấy phép kinh doanh cho Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa số 13.

Cơ cấu tổ chức

 1. Cơ cấu tổ chức Công ty:
 • Hội đồng quản trị.
 • Ban Giám đốc.
 • Ban Kiểm soát.
 • 04 phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Kỹ Thuật – Công trình; Phòng Kế hoạch – Kinh doanh; Phòng Kế toán; Phòng Tổ chức.
 • 09 đơn vị trực thuộc gồm: 08 Trạm Quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa và 01 Đội cơ khí công trình.

Chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ

1. Phòng Tổ chức:

    a. Chức năng:

Giúp việc Giám đốc thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, tổ chức phối hợp giữa các phòng, trạm, đội, trong việc thực hiện các quyết định của Ban Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

 • Tham mưu cho Giám đốc trong công tác tổ chức, lao động, chế độ chính sách đối với người lao động, quản trị, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, quản lý công tác văn thư lưu trữ, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc, sinh hoạt chung thuộc Văn phòng Công ty.
 • Thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ, bảo mật, các nguyên tắc quản lý công văn, giấy tờ, đi, đến thuộc lĩnh vực chuyên môn.
 • Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng quy chế làm việc, giao dịch, tiếp khách, bảo vệ cơ quan, trang trí, khánh tiết… công tác an ninh trật tự, nơi làm việc.

    b. Nhiệm vụ:

 • Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự của Công ty.
 • Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.
 • Xây dựng kế hoạch lao động, định biên, định mức lao động.... theo dõi tổng hợp tình hình sử dụng lao động, phân tích tình hình sử dụng lao động.
 • Thực hiện công tác quản lý về công tác văn thư, lưu trữ của Công ty theo quy định của pháp luật. Kiểm tra thể thức và thủ tục hành chính trong việc ban hành các văn bản của Công ty.
 • Tham mưu cho Giám đốc trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho CBCNV.
 • Hướng dẫn công tác thi đua, làm thường trực hội đồng: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định.
 • Tham mưu và góp ý kiến với Lãnh đạo Công ty về việc bố trí, sắp xếp lao động, sử dụng lao động và các quy định hiện hành khác của Công ty. Kiến nghị Lãnh đạo Công ty xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật của Công ty.
 • Quản lý xe ô tô du lịch của Công ty, điều động xe ô tô du lịch đi công tác khi có sự chấp thuận của Giám đốc Công ty .
 • Quản lý, theo dõi việc sử dụng tài sản, trang thiết bị phục vụ công việc tại văn phòng Công ty
 • Hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy định bảo vệ an ninh trật tự trong đơn vị . Phối hợp với cơ quan Công an, quân sự địa phương để thực hiện
 • Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội quy và công tác bảo vệ tài sản của Công ty.
 • Được phép ký các loại văn bản theo chức năng khi được Giám đốc Công ty ủy quyền trực tiếp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực tổ chức theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc.

2. Phòng Kế toán:

   a. Chức năng:

 • Giúp việc và tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động kế toán của Công ty .
 • Theo dõi, phân tích và phản ảnh tình hình biến động tài sản, nguồn vốn tại Công ty và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh tế cho Giám đốc trong công tác điều hành và hoạch định sản xuất kinh doanh.

   b. Nhiệm vụ:

 • Thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê theo Pháp lệnh kế toán và thống kê, Luật Kế toán và Điều lệ của Công ty.
 • Quản lý tài sản, nguồn vốn và các nguồn lực kinh tế của Công ty theo quy định của Nhà nước.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư.
 • Xây dựng kế hoạch định kỳ về giá thành sản phẩm, kinh phí hoạt động, chi phí bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa nhỏ của Công ty và các kế hoạch tài chính khác.
 • Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, thống kê theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
 • Thực hiện các nghĩa vụ đối với NSNN, cổ đông và người lao động theo luật định.
 • Xác định và phản ảnh chính xác, kịp thời kết quả kiểm kê định kỳ tài sản, nguồn vốn.
 • Lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán, bảo mật số liệu kế toán tài chính theo quy định và Điều lệ Công ty.
 • Thực hiện các thủ tục theo quy định về phát hành, chuyển nhượng, thu hồi về cổ phần.
 • Thực hiện công tác tiền lương theo quy chế trả lương của Công ty .
 • Được phép ký các loại văn bản theo chức năng khi được Giám đốc Công ty ủy quyền trực tiếp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực kế toán theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc .

3. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh:

   a. Chức năng:

 • Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc lĩnh vực triển khai kế hoạch bảo trì ĐTNĐ, đầu tư, thi công xây dựng, công tác vật tư, kinh doanh của Công ty
 • Xây dựng kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện theo định kỳ của Công ty để báo cáo cơ quan cấp trên khi có yêu cầu.
 • Thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kế hoạch, kinh doanh trong Công ty như: Văn bản, thông tư liên quan lĩnh vực hoạt động Công ty.

   b. Nhiệm vụ:

 • Lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo trì ĐTNĐ định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.
 • Phối hợp với phòng Kế toán Công ty xây dựng nhu cầu và kế hoạch vốn cho công tác bảo trì ĐTNĐ, kế hoạch kinh doanh .
 • Xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu do Công ty làm chủ đầu tư. Thực hiện việc soạn thảo các Hợp đồng kinh tế, theo dõi tiến độ thực hiện và thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.
 • Thống kê tổng hợp Công việc thực hiện kế hoạch theo định kỳ giúp Lãnh đạo Công ty đề ra biện pháp chỉ đạo kịp thời.
 • Thực hiện các thủ tục để đầu tư các dự án đầu tư mới do Công ty làm chủ đầu tư.
 • Theo dõi tình hình triển khai các dự án của Công ty đầu tư.
 • Lập kế hoạch vật tư, thiết bị, công cụ lao động theo kế hoạch hàng năm, để chủ động đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho hoạt động sản xuất của Công ty.
 • Thực hiện việc quản lý vật tư của Công ty theo đúng quy chế. Có trách nhiệm kiểm tra tình hình sử dụng vật tư ở tất cả các bộ phận trong Công ty, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.
 • Thực hiện chế độ báo cáo, quyết toán vật tư, nguyên nhiên liệu theo quy định của của Công ty.
 • Lập các biểu mẫu, sổ sách phục vụ việc quản lý vật tư trình Giám đốc Công ty xem xét quyết định .
 • Làm thường trực Hội đồng thẩm định giá của Công ty.
 • Được phép ký các loại văn bản theo chức năng khi được Giám đốc Công ty ủy quyền trực tiếp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực kế hoạch, kinh doanh theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc .

4. Phòng Kỹ thuật – Công trình:

    a. Chức năng:

 • Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc lĩnh vực quản lý công tác kỹ thuật, thi công xây dựng, tiến độ, chất lượng đối với những công trình do Công ty thực hiện.
 • Giám sát chất lượng thi công các công trình.

   b. Nhiệm vụ:

 • Lập kế hoạch, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện sản xuất tại các Trạm Quản lý bảo trì ĐTNĐ, Đội Cơ khí công trình định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.
 • Tổ chức nghiệm thu công tác bảo trì ĐTNĐ.
 • Xây dựng định mức vật tư, định mức kinh tế kỹ thuật, nhiên liệu…và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các định mức đó.
 • Trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị theo dõi, giám sát về mặt kỹ thuật, tiến độ, chất lượng đối với các công trình và hạng mục công trình thi công thuộc các dự án do Công ty đầu tư hoặc tại các gói thầu do Công ty ký kết hợp đồng.
 • Lập các biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác nghiệm thu trình Giám đốc công ty xem xét quyết định .
 • Được phép ký các loại văn bản theo chức năng khi được Giám đốc Công ty ủy quyền trực tiếp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực kỹ thuật, công trình theo sự phân cấp, giao quyền của Giám đốc .

Ngành, nghề kinh doanh

 • Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành.

     Chi tiết: Quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa; điều tiết; thanh thải vật chướng ngại; cứu hộ, cứu nạn; chống va trôi các cầu đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ; hoa tiêu đường thuỷ; khảo sát đường thuỷ.

 • Sản xuất Bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao:

     Chi tiết: Sản xuất báo hiệu đường thuỷ, cọc bê tông cốt thép.

 • Chuẩn bị mặt bằng:

     Chi tiết: Nạo vét sông, kênh, san lấp mặt bằng.

 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác:

     Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, dân dụng.

 • Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải ( trừ ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác)

     Chi tiết: Dịch vụ cơ khí, đóng mới, sửa chữa phương tiện thuỷ.

 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác:

     Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng phương tiện thuỷ, bộ.

 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 • Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa.
 • Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.
 • Bốc xếp hàng hoá.
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch thuỷ nội địa.

     Cho thuê phương tiện thuỷ nội địa, ụ tàu